Pracovisko technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality

Otváracie hodiny

Pondelok:     7:00-15:00

Utorok:          7:00-15:00

Streda:          7:00-17:30

Štvrtok:         7:00-15:00

Piatok:          7:00-15:00

Sobota:         8:00-11:30

Nedeľa:         Zatvorené

​Prestávka:   11:30-12:00

Odkazy

TESTEK,s.r.o. - poverená technická služba pre technické kontroly motorových vozidiel


S-EKA,s.r.o. - poverená organizácia pre emisné kontroly motorových vozidiel


IRIS IDENT s.r.o. - Poverená technická služba kontroly originality vozidiel


IGAS, s.r.o. -Technická služba pre montáž plynových zariadení

images.jpg

TECHNICKÁ KONTROLA

Pred vstupom na technickú kontrolu doporučujeme:

- skontrolovať a očistiť VIN číslo vyrazené na ráme alebo karosérii a výrobný štítok tak,aby všetky znaky boli čitateľné

- preskúšať funkčnosť všetkých svetiel,stieračov a ostrekovačov

- demontovať puklice alebo kryty kolies,ktoré nie sú trvalo priskrutkované

- skontrolovať zápis čelného ochranného rámu,strešného okna a iných doplnkov v rubrike ďaľšie záznamy

u vozidiel s alternatívnym pohonom skontrolovať zápis LPG,CNG,LNG v rubrike druh paliva,príp. v rubrike   ďaľšie  záznamy a označiť vozidlo v zadnej časti nálepkou LPG,CNG,LNG.

Pri technickej kontrole je potrebné predložiť:

(1) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladána vykonanie

a) technickej kontroly pravidelnej,technickej kontroly zvláštnej a technickej kontroly administratívnej

1. doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní,ak ide o vozidlo,ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru,ak je doklad vozidla stratený,

2. protokol o montáži plynového zariadenia,ak ide o vozidlo s pohonom LPG,CNG,LNG,ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla v SR.Pri jednotlivo dovezených vozidlách a pri vozidlách,u ktorých je montáž LPG,CNG,LNG vykonaná vo výrobe sa protokol o montáži plynového zariadenia nevyžaduje.Pri nádržiach CNG podlieha nádrž inšpekcii,ak uplynula lehota 4 rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v štvorročných intervaloch.Pri nádržiach LNG podlieha nádrž inšpekcii,ak uplynula lehota 1 rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v jednoročných intervaloch.
 

(2) Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľaodseku 1 predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním emisnej kontroly.

Aké sú lehoty platnosti technických kontrol pravidelných?Lehoty technických kontrol pravidelných

/§47 ods.1 vyhlášky MDaV SR č.137/2018 Z.z./

Kategória vozidla

Lehoty TK pravidelnej

L3eA1, L4eA1, L6e <=125cm3, O2, R2,

Ta (do 40km/h vrátane), R3a, R4a

4 - 4 - 4

L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e >125cm3, L7e, M1, N1,

Tb (nad 40km/h), R3b, R4b

4 - 2 - 2

M2, N2, N3, O3, O4

1 - 1 - 1

 

M3

1 - 1 - 1

po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie každých 6 mesiacov

M,N používané na zdravotnícku záchrannú službu, sanitné vozidlá, banskú záchrannú službu, poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, sanitné vozidlá, vozidlá používané na taxislužbu

 

1 - 1 - 1

vozidlá autoškoly                                                    M, N, O3, O4, T, L3e

                                                                               O2, R2, R3a, R4a

                                                                               R3b, R4b                                                                             

1 - 1 - 1

4 - 4 - 4

4 - 2 - 2

Lehota 4 - 2 - 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Čo rozumieme pod prvým prihlásením vozidla do evidencie?
Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v SR alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Základné kategórie vozidiel sú:

Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu osôb
Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu nákladu
Kategória O: prípojné vozidlá
Kategória T: kolesové traktory
Kategória C: pásové traktory
Kategória R: prípojné vozidlá traktorov
Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje
Kategória P: pracovné stroje
Kategória LS: snežné skútre
Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií

Druhy technických kontrol (TK) :

TK sa členia na:

 • TK pravidelnú
 • TK pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestaveného na premávku na pozemných komunikáciách
 • TK zvláštnu
 • TK administratívnu
 • TK na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
 • TK na vydanie prepravného povolenia (CEMT)
 • TK opakovanú

Vyhodnotenie technickej kontroly trojstupňovou klasifikáciou

Stupeň A: ľahké chyby, ktoré nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť  vozidla ani na životné prostredie, ako aj iné menej významné prípady nezhody: vozidlo je spôsobilé na premávku v cestnej premávke.

Stupeň B: vážne chyby, ktoré môžu ovplyvniť  bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nezhody: vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Stupeň C: nebezpečné chyby, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej  premávke, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Ak je vozidlo v rámci technickej kontroly vyhodnotené ako

Spôsobilé: na prevádzku v cestnej premávke, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše lehota platnosti technickej kontroly podľa  §47,ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním,to platí aj pre vozidlá podľa §108 ods.3 zákona. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto podľa §54 nalepí  technik technickej kontroly, ktorý technickú kontrolu vykonal.

Dočasne spôsobilé: na prevádzku v cestnej premávke, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše lehota platnosti  technickej kontroly,ktorá sa obmedzí odo dňa vykonania na 60 dní,ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí sa na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto podľa §54 nalepí technik technickej kontroly,ktorý technickú kontrolu vykonal. 

Nespôsobilé: na prevádzku v cestnej premávke, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa  lehota platnosti technickej kontroly sa nezapisuje. Osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

Povinná výbava - osobné motorové vozidlo kategória M1 (platí aj pre N1):

 1. homologizovaný výstražný trojuholník (podľa predpisu EHK 27)
 2. príručný zdvihák
 3. kľúč na matice alebo na skrutky kolies
 4. náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru
 5. autolekárnička /musí byť použiteľná a jej obsah musí byť v exspiračnej dobe/
 6. bezpečnostný odev, (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla

Poznámka:

 • Povinná výbava podľa odeskov 2), 3) a 4) sa nevzťahuje na:
  • vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík (technológia Run-Flat alebo PAX System),
  • vozidlá kategórie M1 a N1,ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie alebo vozidlá umožňujúce dočasné použitie pneumatily po defekte s indikáciou defektu.
 • Motorové vozidlá kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.
 • Vozidlá kategórie M a N s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69 (vzor)