Pracovisko technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality

Otváracie hodiny

Pondelok:     7:00-15:00

Utorok:          7:00-15:00

Streda:          7:00-17:30

Štvrtok:         7:00-15:00

Piatok:          7:00-15:00

Sobota:         8:00-11:30

Nedeľa:         Zatvorené

​Prestávka:   11:30-12:00

Odkazy

TESTEK,s.r.o. - poverená technická služba pre technické kontroly motorových vozidiel


S-EKA,s.r.o. - poverená organizácia pre emisné kontroly motorových vozidiel


IRIS IDENT s.r.o. - Poverená technická služba kontroly originality vozidiel


IGAS, s.r.o. -Technická služba pre montáž plynových zariadení

images.jpg

EMISNÁ KONTROLA

Pred vstupom na emisnú kontrolu doporučujeme:

- odlepiť kontrolnú nálepku

- skontrolovať a očistiť VIN číslo vyrazené na karosérii tak,aby všetky znaky boli čitateľné

- zohriať motor na prevádzkovú teplotu cca 80*C

- demontovať časť spájacieho zariadenia,pokiaľ prekrýva niektorý znak evidenčného čísla

- u vozidiel s alternatívnym pohonom skontrolovať zápis LPG,CNG v rubrike druh paliva,príp. v rubrike  ďaľšie záznamy a označiť vozidlo v zadnej časti nálepkou LPG,CNG

Pri emisnej kontrole je potrebné predložiť:

(1) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla na vykonanie

a) emisnej kontroly pravidelnej, emisnej kontroly zvláštnej a emisnej kontroly administratívnej predkladá

1. doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,

2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s  pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla v Slovenskej republike,

3. kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte alebo doklady podľa § 29 ods.8 zákona, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu na základe § 45 ods.1 písm.c) prvého bodu zákona a prevádzkovateľ pri schvaľovaní podľa § 29 zákona predložil doklad o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte.

(2) Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľaodseku 1 predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním emisnej kontroly.

Aké sú lehoty emisných kontrol pravidelných?

Lehoty emisných kontrol určuje vyhláška MDaV SR č. 138/2018 Z. z. Emisnej kontrole pravidelnej nepodliehajú vozidlá kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (tzv. dvojtakty) a vozidlá kategórie L.Kategória vozidla

Lehoty EK pravidelnej

M1,N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom

1 – 1 – 1

M1,N1,T

4 – 2 – 2

N2,N3,M2,M3

1 – 1 – 1

Vozidlá autoškoly,taxislužby,zdravotníckej a banskej záchrannej služby

alebo poruchovej služby plynárenskych zariadení

1 – 1 – 1

Lehota 4 - 2 - 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť emisnej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Čo rozumieme pod prvým prihlásením vozidla do evidencie?

Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla. Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla. Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.

Podrobnosti sú uvedené vo vyhláške MDaV SR č. 138/2018 Z. z.

Emisnú kontrolu nie je možné vykonať ak:

- nie sú predložené ustanovené doklady
- nemožno naštartovať motor
- vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
- je zistený únik prevádzkových médií
- vozidlo má poruchu na plynovom zariadení