Pracovisko technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality

Otváracie hodiny

Pondelok:     7:00-15:00

Utorok:          7:00-15:00

Streda:          7:00-17:30

Štvrtok:         7:00-15:00

Piatok:          7:00-15:00

Sobota:         8:00-11:30

Nedeľa:         Zatvorené

​Prestávka:   11:30-12:00

Odkazy

TESTEK,s.r.o. - poverená technická služba pre technické kontroly motorových vozidiel


S-EKA,s.r.o. - poverená organizácia pre emisné kontroly motorových vozidiel


IRIS IDENT s.r.o. - Poverená technická služba kontroly originality vozidiel


IGAS, s.r.o. -Technická služba pre montáž plynových zariadení

images.jpg

KONTROLA ORIGINALITY

 

Doklady potrebné na vykonanie kontroly originality:

Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri kontrole originality ustanovuje vyhláška MDaV SR č. 139/2018

(3) Pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú okrem preukazu totožnosti23b) aj tieto doklady, ak ide o
a) vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
1. osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež fotokópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časť II opatrené odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru,
2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla,
3. doklad o vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla podľa § 18 ods. 16 písm. b) a c) zákona; predkladá sa ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná hromadná prestavba typu vozidla,
4. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla,
b) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel
1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; v prípade dvoch častí osvedčenia o evidencii musia byť predložené obidve časti,
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva,
4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,
c) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla
1.doklad o nadobudnutí vozidla,
2. technické osvedčenie vozidla spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,
d) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel
1.doklad o nadobudnutí vozidla,
2. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
3. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike platný základný technický opis vozidla,
e) vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa § 16d zákona
1. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
2. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,
f) vozidlo, ktoré nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel, technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vozidla vydaný orgánom Policajného zboru.

(4) Pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 3 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Jednotlivo dovezené vozidlá evidované v inom štáte:

Ak daná krajina dovozu vydáva osvedčenie o evidencii časť I. a časť II., predložené musia byť vždy obidve časti, a to vždy originál. Nepripúšťa sa akákoľvek overená kópia.

Doklady majú vždy označenie ako časť I. a časť II.

U starších typoch nemeckých dokladov je to Technický preukaz a Osvedčenie o evidencii. Pokiaľ tieto označenia nemajú považuje sa za dostatočnú aj jedna časť dokladu.

Výnimku tvorí Španielsko, ­ predkladá sa osvedčenie o evidencii bez označenia dielov. Je však potrebné predložiť aj technickú kartu.

Ďalšiu výnimku tvorí Taliansko, kde novšie typy dokladov osvedčenia o evidencii majú označenie časť I., avšak časť II. sa nevydáva, nahrádza ho doklad s názvom list vlastníctva. Pokiaľ sú doklady označené ako časť I. a časť II., je potrebné si vždy v danej krajine vyžiadať obidva diely, a to aj vtedy ak vozidlo nie je dovážené po vlastnej osi, vtedy ak sa vystavujú nové doklady z dôvodu vydania prevozných­ dočasných EČ, vtedy ak jeden z dokladov bol zadržaný z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok prevádzky vozidla po verejných komunikáciách, atď....

Vždy je potrebné predložiť doklad o odhlásení vozidla z evidencie. Záznam o odhlásení býva vo väčšine prípadov vyznačený v osvedčení o evidencii vozidla. Pokiaľ nie je, musí byť predložený zvlášť doklad o odhlásení vozidla z evidencie, a to vždy originál, nepripúšťa sa akákoľvek overená kópia. Záznam o odhlásení vozidla nie je potrebné predložiť v prípade JDV z krajín:

 • Belgicko,Francúzsko,Dánsko,Švédsko,Švajčiarsko,Fínsko,Luxembursko,Poľsko,Írsko,Litva,Portugalsko,
 • Nórsko,Veľká Británia

Odhláška nie je potrebná v prípade JDV z členského štátu, ak majiteľ vozidla mení pobyt v rámci členských štátov, a teda vozidlo nepredáva len ho musí z dôvodu sťahovania preevidovať v inom členskom štáte.

Ďalšie potrebné informácie pre JDV sú v metodickom pokyne MDaV SR na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami.

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality?

Kontrole originality podľa zákona č.106/2018 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov podliehajú

 • jednotlivo dovezené zo zahraničia (vozidlá evidované) v plnom rozsahu,
 • jednotlivo dovezené vozidlá (nové neevidované) iba v rozsahu administratívnej kontroly a to iba v prípade, že výrobca alebo zástupca výrobcu  nepotvrdil, že ide o nové neevidované vozidlo,
 • vozidlá po prestavbe (jednotlivá prestavba, hromadná prestavba),
 • vozidlá po výmene karosérie alebo rámu vozidla,
 • vozidlá pri opätovnom schválení vozidla na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách vozidla vyradeného z evidencie z dôvodu jeho odcudzenia,
 • vozidlá pri pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN,
 • vozidlá pri výmene technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii,
 • vozidlá pri vydávaní duplikátu technického osvedčenia vozidla,
 • vozidlá pri povolení výnimky.

Kontrole originality podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (zákon v pôsobnosti MV SR) podliehajú vozidlá

 • vozidlá pri zmene farby,
 • vozidlá pri odhlásení vozidla do cudziny,
 • vozidlá pri výmene podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • vozidlá pri zmene držby vozidla, ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiadala orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ.

Taktiež podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (zákon v pôsobnosti MV SR), ak pri zmene držby vozidla predloží žiadateľ odborný posudok o kontrole originality nie starší ako 15 dní, tak držiteľ vozidla nie je povinný pristaviť vozidla na ohliadku na dopravnom inšpektoráte (na porovnanie údajov v dokladoch a na vozidle).